Vernieuwde Kerkraden en Centraal Kerkbestuur Bertem

Per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad. De kerkraad bestaat uit vijf leden en de door het erkend representatief orgaan (het aartsbisdom) aangestelde verantwoordelijke van de parochie (voor elk van de drie Bertemse parochies is dat deken Dirk De Gendt) of zijn vervanger, die er van rechtswege deel van uitmaakt.

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. De kerkfabriek is tevens belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de maand april. De voorbije maand werden de respectievelijke kerkraden van de drie Bertemse parochies opnieuw samengesteld na de vernieuwing van de zgn. ‘kleine helft’ van de bestuursleden (twee van de vijf leden; in 2020 zal de ‘grote helft’ vernieuwd worden), zoals opgelegd door artikel 12 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten. De kerkraden van de drie Bertemse parochies zijn nu als volgt samengesteld:

Parochie Sint-Pieters-Banden (Bertem):

 • Johan Breugelmans, voorzitter
 • Monique Blaton, secretaris
 • Hendrik Fierens, penningmeester
 • Raf Van der Donckt, lid
 • André Vanderveken, lid

Parochie Sint-Bartholomeus (Korbeek-Dijle):

 • Cyriel Letellier, voorzitter
 • Etienne Van Wambeke, secretaris
 • Johan D’Hondt, penningmeester
 • Ovide Standaert, lid
 • Pol Vanderveken, lid

Parochie Sint-Lambertus (Leefdaal):

 • Lieve Ronsmans, voorzitter
 • Henri Simonart, secretaris
 • Johan Desie, penningmeester
 • Astrid Coeckelberghs, lid
 • Guido Veeckmans, lid

Hetzelfde decreet bepaalt ook dat deze vernieuwde raden op hun beurt een nieuw Centraal Kerkbestuur, het overkoepelend orgaan van de respectievelijke Kerkraden, verkiezen. Het Centraal Kerkbestuur bestaat uit de volgende personen:

 1. een vertegenwoordiger aangesteld door het erkend representatief orgaan (het aartsbisdom);
 2. drie afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken;
 3. een expert.

Dit Centraal Kerkbestuur is bevoegd voor de volgende zaken:

 1. het gecoördineerd indienen bij de gemeente-overheid van een meerjarenplan van de kerkfabrieken en de wijzigingen van het plan;
 2. het gecoördineerd indienen bij de gemeente-overheid van het budget van de kerkfabrieken en de budgetwijzigingen;
 3. het gezamenlijk indienen bij de gemeenteoverheid van de jaarrekeningen van de kerkfabrieken;
 4. het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur ten laste van de kerkfabrieken;
 5. het aanwerven van personeel van het centraal kerkbestuur [en het ter beschikking stellen van dat personeel aan de kerkfabrieken];
 6. het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken;
 7. de indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek voor het indienen van het meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen;
 8. het coördineren van het beleid van de kerkfabrieken van de gemeente, in het bijzonder het beleid met betrekking tot het roerend en onroerend patrimonium van de kerkfabrieken van de gemeente, met inbegrip van het bepalen van de prioritaire investeringen.

De verkiezing van het Centraal Kerkbestuur voor de parochiale zone Bertem gebeurde op een installatievergadering die plaats vond op 24 april jl.

Dit Centraal Kerkbestuur bestaat nu uit:

 1. de drie afgevaardigden van de kerkraden van de kerkfabrieken: Johan Breugelmans, Cyriel Letellier en Henri Simonart;
 2. de vertegenwoordiger aangesteld door het erkend representatief orgaan (het aartsbisdom): Rudi Swings;
 3. de expert: Johan D’Hondt.

Johan Breugelmans nam in het Centraal Kerkbestuur de fakkel over van ontslagnemend voorzitter Henri Simonart. De functie van secretaris werd toevertrouwd aan Johan D’Hondt.