Heropstart van de eredienst in de parochies van de Federatie Bertem vanaf zondag 14 juni 2020

Beste medeparochianen,

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni jongstleden in het kader van Fase 3 van het afbouwplan van de coronamaatregelen groen licht voor de heropstart van de publieke eredienst in onze kerken. Voor onze federatie Bertem hebben de leden van de federatieploeg en een afvaardiging van de drie kerkfabrieken in gezamenlijk overleg met onze deken Patrick Maervoet beslist dat dit in de drie kerken (Sint-Pieter Bertem, Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, Sint-Lambertus Leefdaal) en in de kapel van Sint-Verona (Leefdaal) zal gebeuren vanaf zondag 14 juni 2020.
Alhoewel het coronavirus ondertussen gelukkig wel al behoorlijk is afgezwakt, is het echter nog ver van overwonnen. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en dienen er in het belang van ieders gezondheid strikte veiligheidsmaatregelen te worden gerespecteerd waarbij wij ook nadrukkelijk beroep doen op de medewerking van alle kerkbezoekers. Om u hierover te informeren en de heropstart van de eredienst vlot verder en veilig te laten verlopen, sommen wij ze hier voor u op.

Bij het binnenkomen van de kerk

U volgt de instructies van de leden van de kerkraad, lectoren of andere stewards.
Waar er pijlen op de grond staan, volgt u de aangegeven richting.
Hou wanneer u toekomt aan de kerkpoort voldoende afstand (minimum 1,5 meter) van de andere kerkgangers die niet tot uw gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) behoren en pas deze regel ook toe in het kerkgebouw. Een babbeltje in het portaal of handen schudden is niet toegestaan.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om in onze kerken een aparte in- en uitgang voor de kerkgangers te voorzien. Daarom zullen voor en na de eredienst alle buiten- en binnendeuren volledig open blijven.
Dit heeft twee voordelen:
Om de kerk binnen- en buiten te gaan hoeft u dus geen deurklinken of -grendels aan te raken en wij vragen u uitdrukkelijk om dat niet te doen.
Op deze manier zorgen wij voor voldoende verluchting in de kerk (wat zeker met het zomerseizoen dat in aantocht is een pluspunt is).
Het dragen van een mondmasker in de kerk is geen verplichting, maar wie zich daarmee veiliger en geruster voelt, mag uiteraard een zelf meegebracht mondmasker dragen.
De wijwatervaten achteraan in de kerk blijven leeg en wij vragen u om deze niet aan te raken. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om gebruik te maken van de liturgische liedboeken. Uiteraard mag u desgewenst wel uw eigen exemplaar meebrengen.
Bij het binnenkomen van de kerk vindt u ontsmettingsgel om uw handen te reinigen. Wij vragen aan iedere kerkganger om hiervan gebruik te maken. U kan de in de kerk geldende veiligheidsmaatregelen nalezen op de infopanelen achteraan in het portaal.

Bij het plaatsnemen

Ga bij het binnenkomen van de kerk verder via de middengang of de aangebrachte routepijlen en symbolen. Ga niet via de gangen in de twee zijbeuken. Deze laatste gebruiken we wel om aan het einde van de viering de kerk te verlaten.
In sommige kerken werden de stoelenrijen zo herschikt dat er altijd min. 1,5 meter afstand is met de kerkgangers in de rij voor en achter u.
Hou in de rij waar u plaatsneemt, voldoende afstand (min. 1,5 m) van de andere kerkgangers. Laat daartoe twee stoelen vrij tussen u en deze andere kerkgangers. Leden van eenzelfde gezin mogen uiteraard wel naast elkaar plaatsnemen.

Tijdens de vieringen

Het hand in hand gezamenlijk bidden van het Onze Vader en de handdruk of knuffel bij de vredeswens zullen de eerste tijd nog niet kunnen.
Het uitreiken van de communie zal in overleg met de voorganger in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Hierbij respecteren wij altijd de afstandsregel (min. 1,5 m). Niemand hoeft zich echter verplicht te voelen om ter communie te gaan. Bij het naar voren komen voor het ontvangen van de communie maken we alleen gebruik van de middengang en we keren terug naar onze plaatsen via de zijbeuken.

Bij het verlaten van de kerk

Volg de aanwijzingen van de lector of voorganger op het einde van de viering. Of volg eventueel gewoon de pijlen op de grond waar deze staan.
Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal er geen collecte worden gehouden tijdens de vieringen. Bij het binnenkomen of verlaten van de kerk kan u uw gift deponeren in het collectemandje dat achteraan in de kerk zal gezet worden.
Nogmaals: raak bij het naar buiten gaan de wijwatervaten en de deurklinken en -grendels niet aan.

Tot slot

De in bovenstaande tekst opgesomde veiligheidsmaatregelen zullen ad valvas worden opgehangen achteraan in de kerk, zodat u ze daar kan nalezen.
De lector van dienst zal bij de start van elke viering de veiligheidsmaatregelen – zolang ze van kracht zullen zijn – met u doornemen.
Voor alle andere liturgische vieringen zoals doopsels, huwelijken en begrafenissen gelden er bovendien bijkomende veiligheidsmaatregelen die vooraf door de betrokken verantwoordelijken met de familie zullen gecommuniceerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij in een open geest van samenwerking en goede wil er met zijn allen zullen in slagen om de erediensten vlot en in veilige omstandigheden te laten verlopen. Wij kijken er alvast naar uit om u bij de liturgische vieringen in de federatie Bertem terug te zien.

De leden van de federatieploeg en van de kerkfabrieken van Sint-Pieter Bertem,
Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus Leefdaal