Heropstart van de eredienst in de parochies van de Federatie Bertem vanaf zondag 14 juni 2020

Beste medeparochianen,

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni jongstleden in het kader van Fase 3 van het afbouwplan van de coronamaatregelen groen licht voor de heropstart van de publieke eredienst in onze kerken. Voor onze federatie Bertem hebben de leden van de federatieploeg en een afvaardiging van de drie kerkfabrieken in gezamenlijk overleg met onze deken Patrick Maervoet beslist dat dit in de drie kerken (Sint-Pieter Bertem, Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, Sint-Lambertus Leefdaal) en in de kapel van Sint-Verona (Leefdaal) zal gebeuren vanaf zondag 14 juni 2020.
Alhoewel het coronavirus ondertussen gelukkig wel al behoorlijk is afgezwakt, is het echter nog ver van overwonnen. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en dienen er in het belang van ieders gezondheid strikte veiligheidsmaatregelen te worden gerespecteerd waarbij wij ook nadrukkelijk beroep doen op de medewerking van alle kerkbezoekers. Om u hierover te informeren en de heropstart van de eredienst vlot verder en veilig te laten verlopen, sommen wij ze hier voor u op.

Bij het binnenkomen van de kerk

U volgt de instructies van de leden van de kerkraad, lectoren of andere stewards.
Waar er pijlen op de grond staan, volgt u de aangegeven richting.
Hou wanneer u toekomt aan de kerkpoort voldoende afstand (minimum 1,5 meter) van de andere kerkgangers die niet tot uw gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) behoren en pas deze regel ook toe in het kerkgebouw. Een babbeltje in het portaal of handen schudden is niet toegestaan.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om in onze kerken een aparte in- en uitgang voor de kerkgangers te voorzien. Daarom zullen voor en na de eredienst alle buiten- en binnendeuren volledig open blijven.
Dit heeft twee voordelen:
Om de kerk binnen- en buiten te gaan hoeft u dus geen deurklinken of -grendels aan te raken en wij vragen u uitdrukkelijk om dat niet te doen.
Op deze manier zorgen wij voor voldoende verluchting in de kerk (wat zeker met het zomerseizoen dat in aantocht is een pluspunt is).
Het dragen van een mondmasker in de kerk is geen verplichting, maar wie zich daarmee veiliger en geruster voelt, mag uiteraard een zelf meegebracht mondmasker dragen.
De wijwatervaten achteraan in de kerk blijven leeg en wij vragen u om deze niet aan te raken. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om gebruik te maken van de liturgische liedboeken. Uiteraard mag u desgewenst wel uw eigen exemplaar meebrengen.
Bij het binnenkomen van de kerk vindt u ontsmettingsgel om uw handen te reinigen. Wij vragen aan iedere kerkganger om hiervan gebruik te maken. U kan de in de kerk geldende veiligheidsmaatregelen nalezen op de infopanelen achteraan in het portaal.

Bij het plaatsnemen

Ga bij het binnenkomen van de kerk verder via de middengang of de aangebrachte routepijlen en symbolen. Ga niet via de gangen in de twee zijbeuken. Deze laatste gebruiken we wel om aan het einde van de viering de kerk te verlaten.
In sommige kerken werden de stoelenrijen zo herschikt dat er altijd min. 1,5 meter afstand is met de kerkgangers in de rij voor en achter u.
Hou in de rij waar u plaatsneemt, voldoende afstand (min. 1,5 m) van de andere kerkgangers. Laat daartoe twee stoelen vrij tussen u en deze andere kerkgangers. Leden van eenzelfde gezin mogen uiteraard wel naast elkaar plaatsnemen.

Tijdens de vieringen

Het hand in hand gezamenlijk bidden van het Onze Vader en de handdruk of knuffel bij de vredeswens zullen de eerste tijd nog niet kunnen.
Het uitreiken van de communie zal in overleg met de voorganger in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Hierbij respecteren wij altijd de afstandsregel (min. 1,5 m). Niemand hoeft zich echter verplicht te voelen om ter communie te gaan. Bij het naar voren komen voor het ontvangen van de communie maken we alleen gebruik van de middengang en we keren terug naar onze plaatsen via de zijbeuken.

Bij het verlaten van de kerk

Volg de aanwijzingen van de lector of voorganger op het einde van de viering. Of volg eventueel gewoon de pijlen op de grond waar deze staan.
Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal er geen collecte worden gehouden tijdens de vieringen. Bij het binnenkomen of verlaten van de kerk kan u uw gift deponeren in het collectemandje dat achteraan in de kerk zal gezet worden.
Nogmaals: raak bij het naar buiten gaan de wijwatervaten en de deurklinken en -grendels niet aan.

Tot slot

De in bovenstaande tekst opgesomde veiligheidsmaatregelen zullen ad valvas worden opgehangen achteraan in de kerk, zodat u ze daar kan nalezen.
De lector van dienst zal bij de start van elke viering de veiligheidsmaatregelen – zolang ze van kracht zullen zijn – met u doornemen.
Voor alle andere liturgische vieringen zoals doopsels, huwelijken en begrafenissen gelden er bovendien bijkomende veiligheidsmaatregelen die vooraf door de betrokken verantwoordelijken met de familie zullen gecommuniceerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij in een open geest van samenwerking en goede wil er met zijn allen zullen in slagen om de erediensten vlot en in veilige omstandigheden te laten verlopen. Wij kijken er alvast naar uit om u bij de liturgische vieringen in de federatie Bertem terug te zien.

De leden van de federatieploeg en van de kerkfabrieken van Sint-Pieter Bertem,
Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus Leefdaal

Onze moeders digitaal

“Als onze lieve Moeder Aarde zich in de lente tooit met allerhande bloesems, is het een traditie om alle Moeders in de meimaand eens flink in de bloemetjes te zetten en met onze aandacht te verwennen, want zonder Onze Moeders zou het op aarde maar een eenzame bedoening zijn… zou er zelfs geen aarde zijn… Nietwaar? En voorlopig eren we al Onze Moeders digitaal met : een dankbaar woord, een Marialied en een gebed, een inlevingsdans en een virtuele vergeet-mij-nietje, een prachtig verhaal en een zinvol beeld, bloemrijke taal en muziek die ons heelt…

Kijken en luisteren jullie mee?
Klik dan op deze link: https://vimeo.com/413907000

Deze bezinning werd door vrijwilligers van de federatie Herent en Kortenberg gemaakt, conform de COVID19-maatregels.

INTERNET IN DE KERK? WAAR IS DAT NU VOOR NODIG?!

Sinds medio maart, toen alle openbare vieringen in de kerk opgeschort werden, zie je een tsunami aan online vieringen in de kerk. Menige pastoor is aan de slag gegaan met zijn mobiele telefoon of iPhone om dat wat hij normaal doet uit te zenden en aan de wereld bekend te maken. Ik ook.

Als kloostergemeenschap hebben wij de mogelijkheid om als gemeenschap de eucharistie en de getijden te vieren en duizenden mensen kunnen daar helaas niet aan deelnemen. Al heel snel besloot de kerkfabriek van de OLV van Troost om een wifi-verbinding aan te leggen om zo de vieringen uit te zenden. Meteen werd er ook nagedacht hoe dit op een blijvende manier kan, door vaste camera-opstelling, en door iemand die het allemaal bedient.
Zoals het bij alles wat nieuws is, dat roept ook verschillende reacties op. De een vraagt zich af of dat wel nodig is, omdat er al vieringen zijn op de tv van bovendien betere kwaliteit. Een ander vraagt zich af of de kosten wel opwegen tegen de baten en of we ons niet meer druk moeten maken over de meest kwetsbaren. Een derde voelt zich bekeken en vindt dat niet altijd prettig. Sowieso moet iedereen weten dat ook anderen je kunnen zien via internet.

Dat lijken mij allemaal begrijpelijke en geldige reacties en die laat ik ook naast elkaar staan. Het feit dat er ineens zoveel missen uitgezonden worden via internet roept bij mij zeker de vraag op of dit medium ons niet juist uitdaagt om iets anders te doen. Niet dat doen wat je normaal ook doet, maar dan op internet, maar ánders. Maar dat is een thema voor een ander bericht.

Ik wil een ervaring delen die in ieder geval licht werpt waarop ik enthousiast wordt en waar ik de kansen zie.

Kort geleden had ik een uitvaart. Dat is onder de huidige omstandigheden een korte gebedsviering. De man die overleden was, was nog vrij jong en uit het buitenland afkomstig. Zijn broers, die in Afrika woonden, konden er uiteraard niet bij zijn. Ik zette alles, samen met een medebroeder, klaar in de kerk. Tien minuten voor de viering keek ik nog even op mijn iPhone. Ik zag ineens twee ‘vriendschapsverzoeken’ op mijn facebookpagina. Nieuwsgierig als ik ben, keek ik even van wie deze berichten waren. Ik kende de personen niet, maar ineens viel mijn oog op hun achternamen. Dit waren twee broers van de overledene! Blijkbaar wisten ze mijn naam van de weduwe. En ineens viel er een kwartje. Vlug haastte ik me naar de weduwe. ‘Is het goed dat ik deze viering live uitzend via mijn facebook? Dan kunnen uw zwagers het ook meemaken.’ Ze ging akkoord, en snel pakte ik mijn standaard, de externe microfoon van de iPhone en stelde het zo op dat alles te zien was. Vijf minuten later dan gepland begonnen wij de afscheidsviering, nu verbonden met zijn familie in Afrika.

Internet in de kerk? Waar is dat nou voor nodig? Nou… hiervoor… om op momenten die er toe doen van betekenis te kunnen zijn op momenten van verdriet en ter bemoediging van elkaars harten. En dat zijn de kwetsbare mensen.
Moet iedere kerk dat zo doen? Nee, dat denk ik niet, je kunt ook een aantal kerken daarvoor uitkiezen.
Kun je nog meer doen? Jazeker, en zeker rekening houdend met bezwaren die anderen er mee kunnen hebben. Maar het begint er mee dat er een verbinding mogelijk is. Met anderen via internet. En met God via een ‘lijntje’.

Pastoor Gerben Zweers osa, pastoor Parochiefederatie Heverlee

Bijzondere maatregelen (in Leuven)

Heverlee, 13 maart 2020

Goede mensen,
Zussen en broers in geloof,

We maken bijzondere, ongeziene tijden mee. Deze vragen bijzondere maatregels. Zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheid vaardigden richtlijnen uit. U hebt ermee kunnen kennismaken in de media of via andere kanalen. Uitzonderlijk worden alle publieke kerkelijke diensten op gezag van de Belgische bisschoppen afgelast en dit tot 3 april 2020 al.
Waar kan, blijven kerken open tot persoonlijk gebed of een moment van bezinning. Misintenties kunnen opgeschoven worden naar latere datum via de vaste personen en kanalen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Voor de stad Leuven is het zo dat de Sint-Pieterskerk de hele tijd gesloten blijft en dit na overleg met de burgerlijke overheid. Deze kerk heeft tevens een museale functie die op haar beurt onder de stedelijke maatregels valt. In deze kerk zal wel elke zondag een eucharistieviering opgenomen worden, die gelovigen als het ware via internet kunnen meebeleven. En dit telkens vanaf zondagmiddag.
Dit kan via de website www.kerkleuven.be. Deze viering zal een internationaal karakter hebben gezien de aanwezigheid van verschillende anderstalige geloofsgemeenschappen in onze stad.

In Leuven zijn naar gewoonte twee kerken elke dag van 9 uur tot 18 uur open tot persoonlijk gebed: de Sint-Jozefskerk en de Sint-Antoniuskapel. Hier zullen net als in alle andere kerken geen publieke eucharistievieringen of andere diensten plaats vinden. En dat zal evenmin in de andere kerken van onze stad gebeuren. Wanneer deze geopend zijn, en dit zal kerk per kerk beslist moeten worden, zal u er terecht kunnen voor een stil moment. Het is echter de bedoeling in de geest van de maatregels van de overheid dat niet iedereen hier komt op specifieke momenten als het gewone uur van een zondagsviering. Elke concentratie van mensen dient vermeden te worden. Enkel uitvaarten kunnen wel, maar dan in beperkte kring.
Gelegenheidsdiensten als doopsels en huwelijken worden verdaagd.

We rekenen wat dit alles betreft op uw burgerzin. We mogen de urgentie van alle maatregels niet naast ons neerleggen. En toch kan dit juist een kans zijn om dit jaar de vasten verder op een bijzondere wijze te beleven. We zullen misschien heel wat moeten afgelasten en in zekere zin ontberen. Maar het kan ons helpen om deze dagen dieper stil te staan bij de essentie van ons mens zijn, van ons gelovig zijn. Waartoe zijn wij als mens geroepen?
In dit kader roepen wij alle leeftijdsgroepen op om zeker de solidariteit met de zwaksten in onze eigen samenleving te vertalen in creatieve momenten van ‘veilige’ nabijheid. Anderzijds willen wij de oproep van Broederlijk Delen in deze dagen evenmin naast ons neerleggen. Vervuld van eigen bekommernissen willen wij de solidariteit met het Zuiden eveneens levend houden. Op dit moment zullen mensen uit het Zuiden ons meer dan ooit begrijpen. Voor hoevelen van hen is ontbering, dreigende ziekte of schaarste immers niet de dagelijkse realiteit.
Laat deze tijd voor ons allen een tijd zijn van samen hoopvol uitkijken naar Licht en Uitzicht. Dat de Man van Nazareth voor elk van ons die gids mag zijn die ons via onze zorg voor elkaar begeleidt naar Opstanding en Verrijzenis.

Patrick Maervoet
Deken van de Pastorale Regio Leuven

Pater Juan Carlos Tinjaca
Moderator van de insolidum pastoresploeg van Leuven

Een gedeeld huis

Vier witheren van Wonen en Werken naast de abt-witheer die de pastorie van Heverlee liet bouwen. Ze leverden keurig werk.

Delen doet goed” bloklettert Broederlijk Delen in deze vastentijd. Ik kan het onderschrijven. Sinds vorige maand is de pastorie op de Jules Vandenbemptlaan een gedeeld huis. De parochie en zone Heverlee deelt de benedenverdieping met het de Regioploeg van Leuven. Voortaan huist hier niet alleen de zetel en het archief van de kerkfabriek, vergaderen hier niet alleen kerkraad, parochieploeg en parochiale/zonale werkgroepen van Heverlee. De pastorie is tevens Regiohuis van Leuven geworden. Hier zijn de burelen van Pieter, Marie, Jonas, Peter en van mezelf gevestigd. Hier houden wij overleg, bereiden wij pastorale activiteiten voor, hebben persoonlijke ontmoetingen  of contacten met parochies, zones en federaties in hun groei naar pastorale zone.

Ik heb zelf mijn intrek op de eerste verdieping genomen. Hiervoor werd de hele familie ingeschakeld, broers en zussen, neefjes en nichtjes. En wat een geluk dat ik een grote familie heb. Het werd een stevige klus. Voor de zoveelste maal.

De verhuis van de regioploeg en mijzelf heeft wel wat op zich doen wachten gezien de perikelen rond de nieuwe woonst van deken Dirk De Gendt. Maar eens hij kon verhuizen, ging het allemaal snel. Filip Leën van de kerkfabriek coördineerde de meeste opfrissingswerken, vooral schilderwerken en kleine herstellingen. De ploeg van Wonen en Werken, net als klusjesman Bart Vanluyten en schrijnwerker Guido Van Roost voerden prima werk uit.

Het aartsbisdom deed zijn duit in het zakje. Zij lieten de twee grootste lokalen helemaal schilderen en zorgden voor een grondige beurt van de authentieke, natuurstenen vloer van de gang. Verlichting wordt nog aangepast. Verschillende meubels werd gerecupereerd uit vroegere werkruimtes van het vicariaat. Hierbij staken de leden van de Regioploeg mee de handen uit de mouwen. In het voorbije halfjaar werden meubels door hen verschillende malen gedemonteerd en verhuisd, afgewassen, opnieuw gemonteerd. Ook zij zijn uitermate blij dat de rondedans voorbij is en dat zij hun definitieve stek hebben. Alles werd afgerond met een stevige poetsbeurt.

Er is wel één grote verandering. De pastorie is voortaan rookvrij gebied. Het is een sinecure om de laatste rookslierten en -geuren van een sigaren rokende bewoner buiten te krijgen. Waarschijnlijk is dit zijn geest die hier blijft ronddwalen. Anderzijds missen velen de warme presentie van Leentje, zijn moeder. Zij was de steeds aanwezige, de receptioniste aan de telefoon, de stem aan de deurbel, de sleutelbewaarder van vele ruimtes… We hopen dat zij zich vlug thuis weet in haar nieuwe woonst te Strombeek.

Tot slot deel ik graag mijn contactgegevens. Want aansluitend bij de vastencampagne van Broederlijk Delen wil u misschien straks een boodschap delen, uw vragen, info, de kleine en grote vreugdes en zorgen van uw geloofsgemeenschap of van u persoonlijk,….Aarzel niet. Want “Delen doet goed.” Eerlijkheidswijze zeg ik er in deze vastentijd bij “Ook met het Zuiden.”

Deken Patrick Maervoet
Regiohuis Leuven
Jules Vandenbemptlaan 2
3001   Heverlee

gsm 0460.95.63.73