Vanaf 29 oktober 2021 opnieuw mondmaskerplicht tijdens de eredienst

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht in alle erediensten in het hele land.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.
Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Of er nog andere wijzigingen voor de publieke liturgische diensten in kerken en kapellen komen, valt voorlopig af te wachten.

 

Meer informatie volgt na bevestiging door de betrokken overheidsdiensten.

 

  • Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht. 
  • Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/vanaf-vrijdag-29-oktober-2021-mondmaskerplicht-opnieuw-verplicht?microsite=247

Herschikking van de vieringen

Op dit moment leven wij in een luxe-situatie met drie meewerkende priesters. Deze regeling is geen lang leven beschoren. In een ander bericht kon u lezen dat deken Patrick een bijkomende opdracht krijgt. Hij zal dus ook in Boortmeerbeek en Keerbergen liturgisch ingezet worden.

Het aantal priesters en andere pastorale vrijgestelden is bovendien niet evenwichtig gespreid in de regio Leuven. Er zijn federaties en pastorale zones zonder vaste priester. Volgend jaar gaan in onze regio alleen al vijf priesters op pensioen die gemiddeld verantwoordelijk zijn voor vijf parochies.

U begrijpt dan wel de groeiende nood.

Om deze en andere redenen zullen wij de komende maand overgaan tot een herschikking van de zondagsvieringen. Zo kan het niet meer dat er in één federatie drie eucharistievieringen zijn op hetzelfde moment. Het zou beter zijn een aanvullend aanbod te doen zodat alle mensen in de parochiefederatie een meer gedifferentieerd aanbod hebben.

We houden u op de hoogte van het nieuwe aanbod.

De huidige ‘dienstregeling’ is dus een voorlopige.

Extra opdracht voor deken Patrick

De bisschop heeft mij gevraagd om naast mijn parochiale opdracht in Bertem een beperkt aantal jaren parochieadministrator van Boortmeerbeek en Keerbergen te zijn. Ik aanvaardde deze opdracht. Het wordt mijn taak om met de mensen van ter plaatse en mijn collega’s de samenwerking tussen deze parochies uit te bouwen en de weg te bereiden voor een jonge priester en hopelijk ook een parochie-assistent. Christuraja Lourdhusamy komt uit India, studeerde aan het Johannes23-seminarie te Leuven, werd diaken gewijd op 15 december 2019 en wil over twee jaar aan de KULeuven een master in de theologie behalen. Hij zal in Keerbergen komen wonen en zich ondertussen pastoraal inwerken.
Dit administratorschap blijft een deeltijdse opdracht voor mij want in de eerste plaats blijf ik regiodeken en hoop ik samen met de regioploeg de regiowerking verder uit te bouwen. Het wordt een hele uitdaging om in een geest van solidariteit een realistisch toekomstperspectief uit te bouwen voor de Kerk in onze regio. Laten wij er samen verder voor gaan.

In geloof verbonden,
Deken Patrick

Gevolgen voor de doopvieringen


De coronacrisis heeft duchtig ingehakt op de aanvragen van doopsels. De veiligheidsraad maande ons ook aan tot maximale voorzichtigheid bij de doopvieringen.
Dit heeft meerdere redenen.
Een doopsel brengt blije mensen samen die dit heuglijk feit van zo dichtbij mogelijk willen waarmaken. Maar ook hier telt anderhalve meter afstand.
Een ander gevoelig punt is dat mensen van verschillende generaties zich hier verzamelen. Het is duidelijk wie het meest kwetsbaar is. Ouders stellen dus graag de viering uit tot de oudsten er ook bij mogen zijn.
En verder is een doopsel een ritueel waarbij verschillende aanrakingen gebeuren. Elke aanraking is er één te veel.
Omwille van de voorzichtigheid zullen we dus zeker tot het einde van dit kalenderjaar de kinderen persoonlijk dopen en dit telkens met een anderhalf uur tussen. De ouders die al een aanvraag hadden gericht zullen we persoonlijk contacteren om het juiste uur moment af te spreken. We volgen wel de volgorde zoals op de website van de parochiefederatie Bertem aangegeven.
Wanneer de corona-maatregelen het toelaten beginnen we in januari volgend jaar weer met gemeenschappelijke doopvieringen. Doch met niet meer dan twee families. En we houden opnieuw anderhalf uur tussen twee vieringen.
Ouders kunnen dus opnieuw via internet starten met de aanvragen voor het doopsel van hun kinderen.

Opnieuw vieringen in de kerk

Op zondag 14 juni konden de zondagse vieringen hervatten in onze parochiefederatie Bertem. Alles was prima in orde gebracht door leden van onze kerkfabrieken, parochieploegen en trouwe ‘kosters’.

Er kwam wel wat werk aan te pas. De stoelen van de kerk dienden herschikt. Linten, handgel, pijlen, pictogrammen… alles stond klaar. Dank aan wie hier mee voor zorgde.

Vooral waren er vriendelijke mensen om ons de weg te wijzen in deze nieuwe situatie. Niet alleen de voetbalstadions hebben nu ‘stewards’. We waren nieuwsgierig of de meeste mensen niet bang zouden zijn om naar de zondagse vieringen te komen. De opkomst was echter bemoedigend. Iedereen was blij om te kunnen delen in dat rustpunt in onze kerken.

Er waren eucharistievieringen in Korbeek-Dijle en Bertem. In de Sint-Veronakapel was er andermaal een gebedsviering met trouwe bezoekers. In de kerk van Leefdaal wachten we nog tot zaterdag 27 juni voor de heropstart.

We hebben een lange periode moeten overbruggen. Haast drie maanden met minstens evenveel hoogdagen. Mensen probeerden dit te overbruggen met gebed in verbondenheid met de mensen die vierden via TV en internet. Voor vele thuisgebonden zieken en hulpbehoevende bejaarden is dit soms al jaren een zondags ritueel. We begrijpen nu goed hoe zij dat beleven en mogen beleven. Heel graag brengen wij een speciale groet aan hen.

We zullen de komende maanden nog ingeperkt worden door corona-maatregelen. We zullen ze verder, zo lang als nodig opvolgen. Want het gaat in de eerste plaats om de gezondheid en veiligheid van ons allen, en zeker van de zwaksten.

We mochten zien hoe iedereen gedisciplineerd meevierde. Meebidden en zacht neuriën bij de liedjes. Dit doen wij eveneens omwille van de veiligheid. En toch kunnen wij zeggen dat wij intens meegeleefde vieringen konden beleven in dat eerste weekend. Dat willen we samen verder doen.

Deken Patrick

Onze stewards boden vriendelijk handgel aan in het portaal. Iedereen kwam met mondmasker aan in de kerk binnen. Het hoeft wel tijdens de viering niet gedragen worden. Wel opnieuw bij het buitengaan.

Bij het binnen- en buitengaan kan en mag men geen wijwater nemen. Hier verhindert een kunstige strik dit.

Overal zaten de mensen verspreid over de kerk. Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen naast elkaar zitten. Voor de anderen telt anderhalve meter afstand. Dus minstens twee stoelen.

Bij de communie was het wel even wennen. De priester draagt een mondmasker of gelaatsscherm. De dame op de foto demonstreert prima hoe het moet: de armen helemaal uitgestrekt.

Bij alle maatregelen komt de anderhalve meter op de eerste plaats. We houden afstand om de veiligheid maximaal te verzekeren.