Vanaf 29 oktober 2021 opnieuw mondmaskerplicht tijdens de eredienst

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht in alle erediensten in het hele land.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.
Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Of er nog andere wijzigingen voor de publieke liturgische diensten in kerken en kapellen komen, valt voorlopig af te wachten.

 

Meer informatie volgt na bevestiging door de betrokken overheidsdiensten.

 

  • Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht. 
  • Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/vanaf-vrijdag-29-oktober-2021-mondmaskerplicht-opnieuw-verplicht?microsite=247

Herschikking van de vieringen

Op dit moment leven wij in een luxe-situatie met drie meewerkende priesters. Deze regeling is geen lang leven beschoren. In een ander bericht kon u lezen dat deken Patrick een bijkomende opdracht krijgt. Hij zal dus ook in Boortmeerbeek en Keerbergen liturgisch ingezet worden.

Het aantal priesters en andere pastorale vrijgestelden is bovendien niet evenwichtig gespreid in de regio Leuven. Er zijn federaties en pastorale zones zonder vaste priester. Volgend jaar gaan in onze regio alleen al vijf priesters op pensioen die gemiddeld verantwoordelijk zijn voor vijf parochies.

U begrijpt dan wel de groeiende nood.

Om deze en andere redenen zullen wij de komende maand overgaan tot een herschikking van de zondagsvieringen. Zo kan het niet meer dat er in één federatie drie eucharistievieringen zijn op hetzelfde moment. Het zou beter zijn een aanvullend aanbod te doen zodat alle mensen in de parochiefederatie een meer gedifferentieerd aanbod hebben.

We houden u op de hoogte van het nieuwe aanbod.

De huidige ‘dienstregeling’ is dus een voorlopige.

Gevolgen voor de doopvieringen


De coronacrisis heeft duchtig ingehakt op de aanvragen van doopsels. De veiligheidsraad maande ons ook aan tot maximale voorzichtigheid bij de doopvieringen.
Dit heeft meerdere redenen.
Een doopsel brengt blije mensen samen die dit heuglijk feit van zo dichtbij mogelijk willen waarmaken. Maar ook hier telt anderhalve meter afstand.
Een ander gevoelig punt is dat mensen van verschillende generaties zich hier verzamelen. Het is duidelijk wie het meest kwetsbaar is. Ouders stellen dus graag de viering uit tot de oudsten er ook bij mogen zijn.
En verder is een doopsel een ritueel waarbij verschillende aanrakingen gebeuren. Elke aanraking is er één te veel.
Omwille van de voorzichtigheid zullen we dus zeker tot het einde van dit kalenderjaar de kinderen persoonlijk dopen en dit telkens met een anderhalf uur tussen. De ouders die al een aanvraag hadden gericht zullen we persoonlijk contacteren om het juiste uur moment af te spreken. We volgen wel de volgorde zoals op de website van de parochiefederatie Bertem aangegeven.
Wanneer de corona-maatregelen het toelaten beginnen we in januari volgend jaar weer met gemeenschappelijke doopvieringen. Doch met niet meer dan twee families. En we houden opnieuw anderhalf uur tussen twee vieringen.
Ouders kunnen dus opnieuw via internet starten met de aanvragen voor het doopsel van hun kinderen.

Opnieuw vieringen in de kerk

Op zondag 14 juni konden de zondagse vieringen hervatten in onze parochiefederatie Bertem. Alles was prima in orde gebracht door leden van onze kerkfabrieken, parochieploegen en trouwe ‘kosters’.

Er kwam wel wat werk aan te pas. De stoelen van de kerk dienden herschikt. Linten, handgel, pijlen, pictogrammen… alles stond klaar. Dank aan wie hier mee voor zorgde.

Vooral waren er vriendelijke mensen om ons de weg te wijzen in deze nieuwe situatie. Niet alleen de voetbalstadions hebben nu ‘stewards’. We waren nieuwsgierig of de meeste mensen niet bang zouden zijn om naar de zondagse vieringen te komen. De opkomst was echter bemoedigend. Iedereen was blij om te kunnen delen in dat rustpunt in onze kerken.

Er waren eucharistievieringen in Korbeek-Dijle en Bertem. In de Sint-Veronakapel was er andermaal een gebedsviering met trouwe bezoekers. In de kerk van Leefdaal wachten we nog tot zaterdag 27 juni voor de heropstart.

We hebben een lange periode moeten overbruggen. Haast drie maanden met minstens evenveel hoogdagen. Mensen probeerden dit te overbruggen met gebed in verbondenheid met de mensen die vierden via TV en internet. Voor vele thuisgebonden zieken en hulpbehoevende bejaarden is dit soms al jaren een zondags ritueel. We begrijpen nu goed hoe zij dat beleven en mogen beleven. Heel graag brengen wij een speciale groet aan hen.

We zullen de komende maanden nog ingeperkt worden door corona-maatregelen. We zullen ze verder, zo lang als nodig opvolgen. Want het gaat in de eerste plaats om de gezondheid en veiligheid van ons allen, en zeker van de zwaksten.

We mochten zien hoe iedereen gedisciplineerd meevierde. Meebidden en zacht neuriën bij de liedjes. Dit doen wij eveneens omwille van de veiligheid. En toch kunnen wij zeggen dat wij intens meegeleefde vieringen konden beleven in dat eerste weekend. Dat willen we samen verder doen.

Deken Patrick

Onze stewards boden vriendelijk handgel aan in het portaal. Iedereen kwam met mondmasker aan in de kerk binnen. Het hoeft wel tijdens de viering niet gedragen worden. Wel opnieuw bij het buitengaan.

Bij het binnen- en buitengaan kan en mag men geen wijwater nemen. Hier verhindert een kunstige strik dit.

Overal zaten de mensen verspreid over de kerk. Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen naast elkaar zitten. Voor de anderen telt anderhalve meter afstand. Dus minstens twee stoelen.

Bij de communie was het wel even wennen. De priester draagt een mondmasker of gelaatsscherm. De dame op de foto demonstreert prima hoe het moet: de armen helemaal uitgestrekt.

Bij alle maatregelen komt de anderhalve meter op de eerste plaats. We houden afstand om de veiligheid maximaal te verzekeren.

Heropstart van de eredienst in de parochies van de Federatie Bertem vanaf zondag 14 juni 2020

Beste medeparochianen,

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni jongstleden in het kader van Fase 3 van het afbouwplan van de coronamaatregelen groen licht voor de heropstart van de publieke eredienst in onze kerken. Voor onze federatie Bertem hebben de leden van de federatieploeg en een afvaardiging van de drie kerkfabrieken in gezamenlijk overleg met onze deken Patrick Maervoet beslist dat dit in de drie kerken (Sint-Pieter Bertem, Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, Sint-Lambertus Leefdaal) en in de kapel van Sint-Verona (Leefdaal) zal gebeuren vanaf zondag 14 juni 2020.
Alhoewel het coronavirus ondertussen gelukkig wel al behoorlijk is afgezwakt, is het echter nog ver van overwonnen. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en dienen er in het belang van ieders gezondheid strikte veiligheidsmaatregelen te worden gerespecteerd waarbij wij ook nadrukkelijk beroep doen op de medewerking van alle kerkbezoekers. Om u hierover te informeren en de heropstart van de eredienst vlot verder en veilig te laten verlopen, sommen wij ze hier voor u op.

Bij het binnenkomen van de kerk

U volgt de instructies van de leden van de kerkraad, lectoren of andere stewards.
Waar er pijlen op de grond staan, volgt u de aangegeven richting.
Hou wanneer u toekomt aan de kerkpoort voldoende afstand (minimum 1,5 meter) van de andere kerkgangers die niet tot uw gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) behoren en pas deze regel ook toe in het kerkgebouw. Een babbeltje in het portaal of handen schudden is niet toegestaan.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om in onze kerken een aparte in- en uitgang voor de kerkgangers te voorzien. Daarom zullen voor en na de eredienst alle buiten- en binnendeuren volledig open blijven.
Dit heeft twee voordelen:
Om de kerk binnen- en buiten te gaan hoeft u dus geen deurklinken of -grendels aan te raken en wij vragen u uitdrukkelijk om dat niet te doen.
Op deze manier zorgen wij voor voldoende verluchting in de kerk (wat zeker met het zomerseizoen dat in aantocht is een pluspunt is).
Het dragen van een mondmasker in de kerk is geen verplichting, maar wie zich daarmee veiliger en geruster voelt, mag uiteraard een zelf meegebracht mondmasker dragen.
De wijwatervaten achteraan in de kerk blijven leeg en wij vragen u om deze niet aan te raken. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om gebruik te maken van de liturgische liedboeken. Uiteraard mag u desgewenst wel uw eigen exemplaar meebrengen.
Bij het binnenkomen van de kerk vindt u ontsmettingsgel om uw handen te reinigen. Wij vragen aan iedere kerkganger om hiervan gebruik te maken. U kan de in de kerk geldende veiligheidsmaatregelen nalezen op de infopanelen achteraan in het portaal.

Bij het plaatsnemen

Ga bij het binnenkomen van de kerk verder via de middengang of de aangebrachte routepijlen en symbolen. Ga niet via de gangen in de twee zijbeuken. Deze laatste gebruiken we wel om aan het einde van de viering de kerk te verlaten.
In sommige kerken werden de stoelenrijen zo herschikt dat er altijd min. 1,5 meter afstand is met de kerkgangers in de rij voor en achter u.
Hou in de rij waar u plaatsneemt, voldoende afstand (min. 1,5 m) van de andere kerkgangers. Laat daartoe twee stoelen vrij tussen u en deze andere kerkgangers. Leden van eenzelfde gezin mogen uiteraard wel naast elkaar plaatsnemen.

Tijdens de vieringen

Het hand in hand gezamenlijk bidden van het Onze Vader en de handdruk of knuffel bij de vredeswens zullen de eerste tijd nog niet kunnen.
Het uitreiken van de communie zal in overleg met de voorganger in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Hierbij respecteren wij altijd de afstandsregel (min. 1,5 m). Niemand hoeft zich echter verplicht te voelen om ter communie te gaan. Bij het naar voren komen voor het ontvangen van de communie maken we alleen gebruik van de middengang en we keren terug naar onze plaatsen via de zijbeuken.

Bij het verlaten van de kerk

Volg de aanwijzingen van de lector of voorganger op het einde van de viering. Of volg eventueel gewoon de pijlen op de grond waar deze staan.
Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal er geen collecte worden gehouden tijdens de vieringen. Bij het binnenkomen of verlaten van de kerk kan u uw gift deponeren in het collectemandje dat achteraan in de kerk zal gezet worden.
Nogmaals: raak bij het naar buiten gaan de wijwatervaten en de deurklinken en -grendels niet aan.

Tot slot

De in bovenstaande tekst opgesomde veiligheidsmaatregelen zullen ad valvas worden opgehangen achteraan in de kerk, zodat u ze daar kan nalezen.
De lector van dienst zal bij de start van elke viering de veiligheidsmaatregelen – zolang ze van kracht zullen zijn – met u doornemen.
Voor alle andere liturgische vieringen zoals doopsels, huwelijken en begrafenissen gelden er bovendien bijkomende veiligheidsmaatregelen die vooraf door de betrokken verantwoordelijken met de familie zullen gecommuniceerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij in een open geest van samenwerking en goede wil er met zijn allen zullen in slagen om de erediensten vlot en in veilige omstandigheden te laten verlopen. Wij kijken er alvast naar uit om u bij de liturgische vieringen in de federatie Bertem terug te zien.

De leden van de federatieploeg en van de kerkfabrieken van Sint-Pieter Bertem,
Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus Leefdaal