Vanaf 29 oktober 2021 opnieuw mondmaskerplicht tijdens de eredienst

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht in alle erediensten in het hele land.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.
Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Of er nog andere wijzigingen voor de publieke liturgische diensten in kerken en kapellen komen, valt voorlopig af te wachten.

 

Meer informatie volgt na bevestiging door de betrokken overheidsdiensten.

 

 • Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht. 
 • Meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

Bron: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/vanaf-vrijdag-29-oktober-2021-mondmaskerplicht-opnieuw-verplicht?microsite=247

Herschikking van de vieringen

Op dit moment leven wij in een luxe-situatie met drie meewerkende priesters. Deze regeling is geen lang leven beschoren. In een ander bericht kon u lezen dat deken Patrick een bijkomende opdracht krijgt. Hij zal dus ook in Boortmeerbeek en Keerbergen liturgisch ingezet worden.

Het aantal priesters en andere pastorale vrijgestelden is bovendien niet evenwichtig gespreid in de regio Leuven. Er zijn federaties en pastorale zones zonder vaste priester. Volgend jaar gaan in onze regio alleen al vijf priesters op pensioen die gemiddeld verantwoordelijk zijn voor vijf parochies.

U begrijpt dan wel de groeiende nood.

Om deze en andere redenen zullen wij de komende maand overgaan tot een herschikking van de zondagsvieringen. Zo kan het niet meer dat er in één federatie drie eucharistievieringen zijn op hetzelfde moment. Het zou beter zijn een aanvullend aanbod te doen zodat alle mensen in de parochiefederatie een meer gedifferentieerd aanbod hebben.

We houden u op de hoogte van het nieuwe aanbod.

De huidige ‘dienstregeling’ is dus een voorlopige.

Opnieuw vieringen in de kerk

Op zondag 14 juni konden de zondagse vieringen hervatten in onze parochiefederatie Bertem. Alles was prima in orde gebracht door leden van onze kerkfabrieken, parochieploegen en trouwe ‘kosters’.

Er kwam wel wat werk aan te pas. De stoelen van de kerk dienden herschikt. Linten, handgel, pijlen, pictogrammen… alles stond klaar. Dank aan wie hier mee voor zorgde.

Vooral waren er vriendelijke mensen om ons de weg te wijzen in deze nieuwe situatie. Niet alleen de voetbalstadions hebben nu ‘stewards’. We waren nieuwsgierig of de meeste mensen niet bang zouden zijn om naar de zondagse vieringen te komen. De opkomst was echter bemoedigend. Iedereen was blij om te kunnen delen in dat rustpunt in onze kerken.

Er waren eucharistievieringen in Korbeek-Dijle en Bertem. In de Sint-Veronakapel was er andermaal een gebedsviering met trouwe bezoekers. In de kerk van Leefdaal wachten we nog tot zaterdag 27 juni voor de heropstart.

We hebben een lange periode moeten overbruggen. Haast drie maanden met minstens evenveel hoogdagen. Mensen probeerden dit te overbruggen met gebed in verbondenheid met de mensen die vierden via TV en internet. Voor vele thuisgebonden zieken en hulpbehoevende bejaarden is dit soms al jaren een zondags ritueel. We begrijpen nu goed hoe zij dat beleven en mogen beleven. Heel graag brengen wij een speciale groet aan hen.

We zullen de komende maanden nog ingeperkt worden door corona-maatregelen. We zullen ze verder, zo lang als nodig opvolgen. Want het gaat in de eerste plaats om de gezondheid en veiligheid van ons allen, en zeker van de zwaksten.

We mochten zien hoe iedereen gedisciplineerd meevierde. Meebidden en zacht neuriën bij de liedjes. Dit doen wij eveneens omwille van de veiligheid. En toch kunnen wij zeggen dat wij intens meegeleefde vieringen konden beleven in dat eerste weekend. Dat willen we samen verder doen.

Deken Patrick

Onze stewards boden vriendelijk handgel aan in het portaal. Iedereen kwam met mondmasker aan in de kerk binnen. Het hoeft wel tijdens de viering niet gedragen worden. Wel opnieuw bij het buitengaan.

Bij het binnen- en buitengaan kan en mag men geen wijwater nemen. Hier verhindert een kunstige strik dit.

Overal zaten de mensen verspreid over de kerk. Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen naast elkaar zitten. Voor de anderen telt anderhalve meter afstand. Dus minstens twee stoelen.

Bij de communie was het wel even wennen. De priester draagt een mondmasker of gelaatsscherm. De dame op de foto demonstreert prima hoe het moet: de armen helemaal uitgestrekt.

Bij alle maatregelen komt de anderhalve meter op de eerste plaats. We houden afstand om de veiligheid maximaal te verzekeren.

Heropstart van de eredienst in de parochies van de Federatie Bertem vanaf zondag 14 juni 2020

Beste medeparochianen,

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni jongstleden in het kader van Fase 3 van het afbouwplan van de coronamaatregelen groen licht voor de heropstart van de publieke eredienst in onze kerken. Voor onze federatie Bertem hebben de leden van de federatieploeg en een afvaardiging van de drie kerkfabrieken in gezamenlijk overleg met onze deken Patrick Maervoet beslist dat dit in de drie kerken (Sint-Pieter Bertem, Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, Sint-Lambertus Leefdaal) en in de kapel van Sint-Verona (Leefdaal) zal gebeuren vanaf zondag 14 juni 2020.
Alhoewel het coronavirus ondertussen gelukkig wel al behoorlijk is afgezwakt, is het echter nog ver van overwonnen. Daarom blijft voorzichtigheid geboden en dienen er in het belang van ieders gezondheid strikte veiligheidsmaatregelen te worden gerespecteerd waarbij wij ook nadrukkelijk beroep doen op de medewerking van alle kerkbezoekers. Om u hierover te informeren en de heropstart van de eredienst vlot verder en veilig te laten verlopen, sommen wij ze hier voor u op.

Bij het binnenkomen van de kerk

U volgt de instructies van de leden van de kerkraad, lectoren of andere stewards.
Waar er pijlen op de grond staan, volgt u de aangegeven richting.
Hou wanneer u toekomt aan de kerkpoort voldoende afstand (minimum 1,5 meter) van de andere kerkgangers die niet tot uw gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) behoren en pas deze regel ook toe in het kerkgebouw. Een babbeltje in het portaal of handen schudden is niet toegestaan.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om in onze kerken een aparte in- en uitgang voor de kerkgangers te voorzien. Daarom zullen voor en na de eredienst alle buiten- en binnendeuren volledig open blijven.
Dit heeft twee voordelen:
Om de kerk binnen- en buiten te gaan hoeft u dus geen deurklinken of -grendels aan te raken en wij vragen u uitdrukkelijk om dat niet te doen.
Op deze manier zorgen wij voor voldoende verluchting in de kerk (wat zeker met het zomerseizoen dat in aantocht is een pluspunt is).
Het dragen van een mondmasker in de kerk is geen verplichting, maar wie zich daarmee veiliger en geruster voelt, mag uiteraard een zelf meegebracht mondmasker dragen.
De wijwatervaten achteraan in de kerk blijven leeg en wij vragen u om deze niet aan te raken. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om gebruik te maken van de liturgische liedboeken. Uiteraard mag u desgewenst wel uw eigen exemplaar meebrengen.
Bij het binnenkomen van de kerk vindt u ontsmettingsgel om uw handen te reinigen. Wij vragen aan iedere kerkganger om hiervan gebruik te maken. U kan de in de kerk geldende veiligheidsmaatregelen nalezen op de infopanelen achteraan in het portaal.

Bij het plaatsnemen

Ga bij het binnenkomen van de kerk verder via de middengang of de aangebrachte routepijlen en symbolen. Ga niet via de gangen in de twee zijbeuken. Deze laatste gebruiken we wel om aan het einde van de viering de kerk te verlaten.
In sommige kerken werden de stoelenrijen zo herschikt dat er altijd min. 1,5 meter afstand is met de kerkgangers in de rij voor en achter u.
Hou in de rij waar u plaatsneemt, voldoende afstand (min. 1,5 m) van de andere kerkgangers. Laat daartoe twee stoelen vrij tussen u en deze andere kerkgangers. Leden van eenzelfde gezin mogen uiteraard wel naast elkaar plaatsnemen.

Tijdens de vieringen

Het hand in hand gezamenlijk bidden van het Onze Vader en de handdruk of knuffel bij de vredeswens zullen de eerste tijd nog niet kunnen.
Het uitreiken van de communie zal in overleg met de voorganger in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Hierbij respecteren wij altijd de afstandsregel (min. 1,5 m). Niemand hoeft zich echter verplicht te voelen om ter communie te gaan. Bij het naar voren komen voor het ontvangen van de communie maken we alleen gebruik van de middengang en we keren terug naar onze plaatsen via de zijbeuken.

Bij het verlaten van de kerk

Volg de aanwijzingen van de lector of voorganger op het einde van de viering. Of volg eventueel gewoon de pijlen op de grond waar deze staan.
Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen zal er geen collecte worden gehouden tijdens de vieringen. Bij het binnenkomen of verlaten van de kerk kan u uw gift deponeren in het collectemandje dat achteraan in de kerk zal gezet worden.
Nogmaals: raak bij het naar buiten gaan de wijwatervaten en de deurklinken en -grendels niet aan.

Tot slot

De in bovenstaande tekst opgesomde veiligheidsmaatregelen zullen ad valvas worden opgehangen achteraan in de kerk, zodat u ze daar kan nalezen.
De lector van dienst zal bij de start van elke viering de veiligheidsmaatregelen – zolang ze van kracht zullen zijn – met u doornemen.
Voor alle andere liturgische vieringen zoals doopsels, huwelijken en begrafenissen gelden er bovendien bijkomende veiligheidsmaatregelen die vooraf door de betrokken verantwoordelijken met de familie zullen gecommuniceerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij in een open geest van samenwerking en goede wil er met zijn allen zullen in slagen om de erediensten vlot en in veilige omstandigheden te laten verlopen. Wij kijken er alvast naar uit om u bij de liturgische vieringen in de federatie Bertem terug te zien.

De leden van de federatieploeg en van de kerkfabrieken van Sint-Pieter Bertem,
Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle en Sint-Lambertus Leefdaal

ST. PIETERSZANGKOOR HEEFT AL EEN LANGE WEG AFGELEGD

Hoewel in onze kerk zeker eeuwenlang gezongen werd was het in de jaren 1930 dat er op initiatief van de toenmalige onderpastoor een knapenkoor werd opgericht om de diensten op te luisteren. In 1944 werd dit St.Pieterskoor een zangvereniging met de naam Sint-Pieterszangkoor. Ze luisterden de religieuze diensten op en werden gesteund door het orgel, bespeeld door de koster. Er golden strenge regels in die tijd:

Sint Pieterskoor: reglement  in de beginjaren

 • 1. Ieder zanger, zoo groot als klein, heeft als eerste verplichting op het hoogzaal , te zwijgen. Het is niet omdat ge zanger zijt, of omdat gij op het hoogzaal zijt dat u meer toegelaten is dan aan iemand anders.
 • 2. Ieder zanger komt op het hoogzaal om te zingen, niet om er eenvoudig te staan of te kijken. Daarenboven wie zingt, bidt dubbel.
 • 3. Welke beslissingen ook mogen genomen worden door het bestuur, de Z.E.Heer Pastoor of Onderpastoor kunnen steeds hun voorrecht laten gelden en hebben er het laatste woord.
 • 4. Voor orde en tucht op het hoogzaal hebben alleen de koster en de dirigent alle verantwoordelijkheid en het recht tot stilzwijgendheid aan te zetten.
 • 5. Wat betreft uitvoeringen van missen en liederen heeft de dirigent alleen het recht te beslissen hoe de uitvoering zal geschieden, alhoewel opmerkingen steeds aangenomen.
 • 6. a) Ieder zanger is verplicht op boete van 1fr, zo hij geen wettige reden heeft, de wekelijkse zangles bij te wonen.
 •     b) Na driemaal achtereen afwezig te zijn geweest zal hij een verwittiging voor een laatste afwezigheid thuis ontvangen. Na de vierde afwezigheid zal hij van de lijst geschrabd worden.
 • 7. Ieder zanger is verplicht op boete van 5fr. insgelijks zonder wettige reden, elke plechtige uitvoering of processie bij te wonen.

Het zangkoor was intussen een mannenkoor geworden en zong op het doksaal, (in die tijd waren vrouwen daar nog niet gewenst.) De zangvereniging luisterde missen op, speelde toneel en gaf zangavonden en zelfs concerten. Leden kregen huldeblijken, deden uitstappen en namen deel aan de processie.

De jaarlijkse Ceciliaviering werd in het hele dorp opgemerkt want men deed vele” kapelletjes” aan, er waren toen nog zeer veel cafés, geen enkele mocht worden overgeslagen. Ook een koorstem moest gesmeerd worden.

In 1955 telde het koor 30 leden en werd de toenmalige voorzitter Judo van Bever gehuldigd met het Sint-Romboutskruis. In 1957 telde men 36 actieve leden en 7 steunende leden. In 1968 werd het koor versterkt door enkele meisjes en vrouwen en was het voor de echtgenoten toegelaten om mee Cecilia te vieren !!! In 1970 werden de statuten goedgekeurd en werd het bestaan van deze  vereniging bekrachtigd.

STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTE BERTEM OP 12 MEI 1970

 • Art. 1. Er werd ten jare 1944 op 4 april een zangvereniging gesticht onder de naam ‘Sint Pieters zangkoor’. Het bestaan van deze vereniging wordt heden bekrachtigd door de instelling van onderhavige statuten:
 • Art. 2. Het doel van de zangvereniging bestaat erin de kerkelijke erediensten op te luisteren met gezangen aangepast aan de gelegenheid.
 • Art. 8. De werkende leden en de ereleden betalen een jaarlijks lidgeld.
 • Art.9. De inkomsten van de vereniging zullen dienen om nieuw muziekstukken aan te kopen en om een jaarlijks feestmaal voor de werkende leden te bekostigen.
 • Art. 11. Alle leden zijn eraan gehouden de reglementen stipt na te leven en door orde en tucht, de herhalingen en uitvoeringen gunstig te laten verlopen.

Het gemengd koor bleef feesten opluisteren, zong trouwmissen, jubilea en gaf concerten. In 1999 werd Victor Mees gehuldigd voor zijn 65 jaar inzet in het koor, als knaap en later zanger en schatbewaarder. In 2018 kreeg ook Gaby Putseys het St.Romboutskruis omdat ze al 50 jaar meezingt.

Dirigenten wisselden elkaar af en oudere zangers moesten afhaken. Cecilia wordt nog elk jaar gevierd. Het koor blijft de feesten en begrafenissen opluisteren, zingt voor Okra en Ziekenzorg en is present op de Kruisprocessie.

Ons reglement is niet meer zo streng, je wordt niet gestraft of buiten gegooid bij mogelijke afwezigheid, er dient geen lidgeld meer betaald en je mag mee Cecilia vieren mèt partner.

Graag zouden we enkele nieuwe leden verwelkomen: mannen èn vrouwen zijn welkom.
Kan je een beetje zingen en wil je ons vervoegen, kom gerust een kijkje nemen elke donderdagavond om 20u in Ons Huis, Vossenstraat Bertem. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, alle liederen worden met veel geduld aangeleerd door onze dirigent Wim Van Roey.
Bij de uitvoeringen mag je op het doksaal en krijg je steun van het orgel.

Voor meer informatie kan je terecht bij Mia Naessens op 016/48 87 35